city scape

Cautare oferta

Tara:

Regiune:

Departament:

Oras:

Zona:

Pret Maxim:

Categorie:

Tip:

 

Oferta saptamanii

Vanzare

Apartament 2 camere Zona Balcescu -decomandat-mobilat si utilat !

Agentia House Elisabetin va ofera in exclusivitate, un apartament de vanzare cu 2 camere decomandate, pozitionat in Zona Balcescu, pozitie excelenta, aproape de Facultati, de Parcul Maria Silvia.Apartamentul este situat la etajul 4 cu acoperis de tigla.Dotat cu Centrala termica proprie, amenajat, mobilat si utilat.Diponibil imediat.O investitie ideala pentru locuit sau inchiriat. Pret 85000 euro.Pentru mai multe informatii sunati la telefon 0722437972.

detalii

Oferta saptamanii

Inchiriere

Inchiriere apartament 3 camere Aradului etaj 1 aproape de Agronomie sau Piata Verde

Agentia Elisabetin House va ofera in exclusivitate , pentru inchiriat , un apartament cu trei camere decomandate pozitionat excelent, aproape de Piata Verde, Facultatea de Agronomie si Medicina Veterinara. Apartamentul este situat pe str.Dej, etajul 1, decomandat, amenajat si mobilat complet.Apartamentul este dotat cu centrala termica proprie si clima. Disponibil imediat.pret 1800 lei / luna + garantia si comisionul agentiei.Pentru mai multe informatii sau vizionare, sunati la telefon 0722437972 sau 0743100813

detalii

Investitii Turistice

Investitie excelenta in Buzias ! Fara Comision !

Ocazie pentru o investitie excelenta in Buzias ! Teren extravilan in suprafata de 1500 mp, la iesirea din Buzias spre Lugoj, in imediata apropiere, ideal pentru construirea unei case de vacanta, pensiuni, etc.O pozitie pitoreasca.Pret 5 euro/mp negociabil.FARA COMISION !!Pentru mai multe detalii sunati la telefon si discutati direct cu proprietara.Tel.0766346680

detalii

Garsoniere | Apartamente 1 camera | Apartamente 2 camere | Apartamente 3 camere | Apartamente 4 camere | Penthouse | Case |

Apartamente 6 camere | Spatii Restaurant - Pizzerie | Blocuri Rezidentiale | DUPLEXURI | Spatii Birouri | Spatii Comerciale | Case de vacanta | Schimb de imobile | Terenuri |

Info Juridic

 

 

 

Contractul de inchiriere

 

 

Închirierea de locuinţe este un contract prin care o persoană numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită chiriaş sau locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială , a unei locuinţe, în schimbul unei sume numite chirie. Dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114 din 1996 vizează numai închirierea locuinţelor nu şi a caselor de vacanţă. Dreptul de folosinţă al locuinţei se naşte pe data intrării în vigoare a contractului, orice altă înţelegere a părţilor nu dă dreptul chiriaşului de a ocupa suprafaţa locativ.

Închirierea locuinţelor se face prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale în maximum 15 zile de la data semnării, prin grija proprietarului. Întrucât cerinţa formei scrise şi înregistrarea la organele financiare nu este prevăzută pentru validitatea actului, rezultă că aceste formalităţi sunt necesare numai pentru opozabilitatea actului respectiv ca o cerinţă referitoare la obligaţiile fiscale ale proprietarului.

Contractul de închiriere trebuie să cuprindă următoarele detalii:

a) adresa locuinţei care face obiectul închirierii;

b) suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun;

c) suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun;

d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;

e) suma plătită în avans în contul chiriei;

f) locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor;

g) obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului;

h) inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente;

i) data intrării în vigoare şi durata;

j) condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a parţilor aflate în coproprietate;

k) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;

l) alte clauze convenite între parţi. În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, lucrările pot fi executate de către chiriaşi în contul proprietarului, reţinând contravaloarea acestora din chirie. Chiriaşul va putea executa aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a clădirii sau a locuinţei şi numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisă a chiriaşului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în următoarele condiţii:

a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minimum 30 de zile;

b) la cererea proprietarului, atunci când: - chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv; - chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept parţi ale acestora; - chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei; - chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;

c) la cererea asociaţiei de proprietari, atunci când chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriaşului.

 

 

Promisiunea de vanzare.Antecontractul

 

 

Promisiunea unilaterală de vânzare


Spre deosebire de oferta de a contracta, care este un act juridic unilateral, în cazul promisiunii de vânzare, o persoană prevăzând un interes pentru ea de a dobândi proprietatea unui bun, primeşte promisiunea proprietarului de a vinde acel bun, păstrându-şi rezerva (opţiunea) de a îşi manifesta consimţământul de a cumpăra sau nu. O promisiune de vânzare acceptată cu această rezervă constituie un contract, dar nu constituie o vânzare şi nici nu produce efectele unei vânzări.

Promisiunea de vânzare este un antecontract, care dă naştere la un drept de creanţă, una dintre părţi fiind obligată – obligaţie de a face – faţă de cealaltă parte să vândă în viitor un anumit bun, beneficiarul promisiunii putând opta în sensul de a-l cumpăra ori nu. Promisiunea de vânzare nu transferă proprietatea, ci dă naştere unor obligaţii cu caracter personal pentru una din părţi, cealaltă parte păstrându-şi libertatea de a decide.

Obligaţia – intenţia de a înstrăina un imobil – poate fi înscrisă pentru informare prin notare în cartea funciară.

Dacă beneficiarul va opta în sensul cumpărării bunului, dar promitentul, prin încălcarea obligaţiei asumate, va refuza vânzarea – sau eventual a şi vândut lucrul altei persoane – contractul proiectat nu se va încheia, beneficiarul având dreptul la daune – interese potrivit obligaţiei de a face.
Rezultă că promisiunea de vânzare este un contract unilateral, deoarece creează obligaţii numai pentru una din părţi – promitent. Este posibil ca, în schimbul dreptului de opţiune ce i se oferă, beneficiarul promisiunii să se oblige la plata unei sume de bani – preţul dreptului de opţiune, moment în care promisiunea unilaterală de a vinde va deveni antecontract sinalagmatic (bilateral).
Obligaţia promitentului născută din promisiunea de vânzare se stinge la expirarea termenului prevăzut sau, dacă nu s-a prevăzut un termen, la expirarea termenului general de prescripţie (3 ani), care începe să curgă de la data încheierii promisiunii de vânzare.

Promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare


Promisiunea de vânzare poate fi nu numai unilaterală, dar şi bilaterală – de a vinde şi cumpăra – în acest caz părţile se obligă să încheie în viitor, la preţul stabilit , contractul de vânzare –cumpărare. Promisiunea bilaterală este un antecontract în care oricare din părţi poate cere încheierea contractului.
Dacă promitentul nu îşi respectă obligaţia şi vinde lucrul unei alte persoane, beneficiarul cumpărător nu poate cere predarea lucrului, deoarece nu este proprietar, iar vânzarea către o altă persoană este – cu excepţia fraudei – valabilă, beneficiarul putând cere doar daune-interese.

Dacă lucrul se mai găseşte în patrimoniul vânzătorului şi nu există alte impedimente legale, pe lângă posibilitatea acordării de daune – interese sau obligarea promitentului, sub sancţiunea daunelor cominatorii la încheierea contractului, oricare din părţi poate cere instanţei de judecată în temeiul principiului executării în natură a obligaţiilor şi reparării în natura a pagubelor, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare – cumpărare şi să aibă ca efect transferul proprietăţii de la promitentul vânzător la promitentul cumpărător.

 

 

Vanzarea imobilelor ipotecate

 

 

O locuinţă cumpărată cu preţ obţinut de cumpărător parţial prin credit bancar poate fi vândută prin diferite mijloace, dar numai cu acordul prealabil al băncii creditoare:
- contractarea unui credit-punte
- prin rambursare anticipată a creditului iniţial
- tranzacţie pe credit.

1. Contractarea unui credit punte
În situaţia în care proprietarul imobilului ipotecat doreşte achiziţionarea unui nou imobil, dar nu are suma necesară pentru rambursarea creditului existent, poate opta pentru contractarea unui credit punte de la aceeaşi instituţie bancară de la care a contractat creditul imobiliar şi în favoarea căreia este ipotecat imobilul sau de la altă instituţie bancară. Va obţine suma necesară pentru cumpărarea unui nou imobil cu condiţia ca într-o perioadă de maxim 12 luni de zile – desemnată de instituţia de credit – să finalizeze tranzacţia de vânzare a imobilului deţinut. Pe durata creditului punte se plăteşte doar dobânda, iar la finalul perioadei se va achita integral împrumutul din banii obţinuţi din vânzarea primului imobil.

2. Rambursarea anticipată a creditului
Dacă vânzătorul nu deţine suma necesară achitării creditului, poate încheia un contract de vânzare cumpărare – în prealabil obţinând acordul băncii – solicitând un avans din partea cumpărătorului pentru achitarea creditului, iar în momentul în care instituţia bancară ridică ipoteca – în extrasul de carte funciară se confirmă că imobilul este liber de sarcini, cumpărătorul va plăti şi diferenţa de sumă până la achitarea integrală a imobilului.

3. Tranzacţie pe credit
O altă variantă este aceea în care proprietarul găseşte un client dispus să achiziţioneze imobilul tot prin finanţare bancară. Vânzătorul se va adresa băncii proprii în vederea obţinerii acordului de instituire a unei ipoteci de rang II, asupra imobilului în cauză, în favoarea băncii cumpărătorului – este de preferat aceeaşi bancă-creditoare cu cea a vânzătorului, pentru simplificarea procedurii şi în acelaşi timp pentru garanţia primirii acordului băncii.
În cazul în care cumpărătorul primeşte suma solicitată, banca celui care cumpără va institui o ipotecă de rang II asupra imobilului ce urmează să fie tranzacţionat şi virează banii instituţiei de credit a vânzătorului, pentru ca aceasta să efectueze rambursarea anticipată. Creditorul vânzătorului va dispune radierea ipotecii, ulterior banca cumpărătorului va dispune înscrierea ipotecii de rang I asupra imobilului.

Concluzia care se desprinde din cele de mai sus este aceea că un imobil, chiar dacă are înscris dreptul de ipotecă în favoarea băncii, poate fi tranzacţionat cu respectarea anumitor condiţii. Ipoteca în sine nu implică şi interdicţia de înstrăinare, aceasta din urmă fiind însă o de obicei cerută de majoritatea băncilor, suplimentar faţă de dreptul de ipotecă, înaintea acordării unui credit ipotecar.

 

 

 

 

 

 

design by xtremeweb